Regulamin

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Właścicielem treści niniejszego Serwisu/Sklepu internetowego https://platforma.bhp-protex.pl/  jest PROTEX PPOŻ I BHP.PL Maciej Białkowski z siedzibą w Wileńska nr 31A 2,26, 56-400 Oleśnica, pod numerem NIP: 9111838225 (zwana dalej „PROTEX”).


1.2. Serwis przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu, w tym również Konsumentów (Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

1.3 Postanowienia Regulaminu dotyczące obowiązków Klienta stosuje się odpowiednio, zależnie od kontekstu, do wszelkich osób działających w imieniu lub na rzecz Klienta, niezależnie od podstawy prawnej takiego działania, w tym pracowników, pełnomocników, prokurentów oraz członków organów.

1.4. „Towarem” lub „produktem” w rozumieniu Regulaminu są wszelkie produkty – rzeczy, które Klient może nabyć od PROTEX ppoz i bhp.pl, co może nastąpić w szczególności przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych w ramach samego Serwisu, a także przez złożenie zamówienia za pośrednictwem korespondencji przesłanej e-mail-em na adres biuro@bhp-protex.pl.

1.5. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta jest uprzednie założenie konta w  https://platforma.bhp-protex.pl/ poprzez:
(I) wypełnienie formularza zawierającego dane potrzebne do realizacji zamówień;
(II) zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacje. Przez akceptację Regulaminu jego treść staje się częścią stosunku umownego pomiędzy Stronami, co obejmuje zarówno korzystanie z samego konta użytkownika Serwisu, jak i zobowiązania umowne odnoszące się do wszelkich zamówień składanych przez Klienta.

1.6. Zakładając konto lub składając zamówienie Klient równocześnie oświadcza w sposób wyraźny, iż akceptuje treść Regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia. Potwierdzenie przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji następuje w formie elektronicznej, tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych dotyczących Klienta. PROTEX ppoz i bhp.pl  zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wprowadzonych danych oraz odmowy rejestracji konta Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w/w danych.


1.7. Założenie konta w Serwisie – rejestracja Klienta – oraz podanie danych osobowych przez Klienta w procesie rejestracji oraz w formularzu zamówienia jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, stanowi natomiast konieczny warunek zarówno do rejestracji w Serwisie – założenia konta, jak i do składania zamówień Zasady przetwarzania danych osobowych podanych przez Klienta określa pkt 12 Regulaminu.

1.8. Na podany przez Klienta w jakikolwiek sposób oraz z jakiejkolwiek formie adres e-mail, PROTEX ppoz i bhp.pl  będzie przesyłał korespondencję handlową i marketingową drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu będzie odbywało się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. usprawiedliwiony interes administratora. Klient ma prawo wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

1.9. W celu zwiększania jakości obsługi Klienta jak i w trosce o bezpieczeństwo zawieranych transakcji, PROTEX ppoz i bhp.pl  dokonuje zapisu i archiwizacji korespondencji e-mail, wiadomości SMS oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. W PROTEX ppoz i bhp.pl  można dokonać zakupów w sposób opisany poniżej:

2.2. Składając zamówienie poprzez stronę WWW odpowiednio pod adresem: platforma.bhp-protex.pl.

2.3. Składając zamówienie poprzez strony WWW Klient posługuje się koszykiem na stronie Serwisu platforma.bhp-protex.pl.

2.4. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Klienta, w szczególności podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail celem umożliwienia szybkiego kontaktu w przypadku gdyby realizacja zamówienia wymagała dodatkowego kontaktu z Klientem.

2.5. Kontaktując się telefonicznie z działem obsługi klienta, który jest do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 8:00 – 16:00 pod numerami telefonów: (+48) 794-503-126.

2.6. Zamówienia przez strony WWW oraz e-mail można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 (poprzez strony WWW, e-mail) oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta, będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym do godziny 10:00.

2.7. W przypadku stwierdzenia niemożliwości zaakceptowania zamówienia lub chwilowego braku jakiegokolwiek Towaru, PROTEX informuje o tym Klienta oraz ustala z nim dalsze szczegóły dotyczące realizacji przesłanego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie się z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia (w tym również, gdy Klient nie odpowiada na korespondencję e-mailową), takie zamówienie traci moc, jak też i wtedy, gdy PROTEX stwierdzi trwałą niemożliwość realizacji zamówienia. Klient może zostać poproszony o odpowiedź na wysłaną przez PROTEX ppoz i bhp wiadomość e-mail lub SMS dotyczącą zapytania w przedmiocie dalszej realizacji zamówienia.

2.8. Promocja czasowa w przypadku gdy jest dostępna w Serwisach obowiązuje dla zamówień zatwierdzonych w czasie trwania promocji. Czas zatwierdzenia zamówienia określony jest na podstawie czasu podanego w Serwisach.

2.9. Odwołanie złożonego przez Klienta zamówienia jest możliwe jedynie za zgodą PROTEX ppoz i bhp.pl.

2.10. Klient składa zamówienia za pośrednictwem witryn: platforma.bhp-protex.pl

2.11. Do zamówień na produkty złożone za pomocą tych witryn mają zastosowanie ceny podane bezpośrednio na tej witrynie.

2.12. Za pomocą witryny platforma.bhp-protex.pl Klient ma dostęp do historii zamówień jakie złożył w firmie PROTEX ppoz i bhp.pl.

2.13. Waga Towarów podana w Serwisach www. PROTEX ppoz i bhp.pl jest szacunkowa i może zostać dokładnie określona dopiero po przygotowaniu przesyłki. Wobec tego cena za transport jest podana szacunkowo i może ulec zmianie, gdyż jest zależna od faktycznej wagi lub objętości przesyłki, na co Klient wyraża zgodę.

3. Szkolenia online

3.1. W przypadku zakupu szkolenia online- po prawidłowym wypełnieniu formularza i dokonaniu płatności, klient otrzymuje odpowiednią ilość licencji (kredytów) do których może przypisać uczestników.

3.2. Czas na wykorzystanie zakupionych licencji wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu.

3.3 W wyjątkowych sytuacjach takich jak zmiana stanu prawnego dotyczącego zakupionych szkoleń Protex ppoz i bhp.pl zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu wykorzystania zakupionych licencji określonych w pkt. 3.2.

3.4. W przypadku składania zamówienia na szkolenia BHP online, osoba składająca zamówienie zobowiązana jest do przekazania niezbędnych dokumentów wewnętrznych zakładowych, takich jak: oceny ryzyka zawodowego, regulaminy dotyczące odzieży i obuwia, informacje na temat stosowanych substancji, wyniki pomiarów środowiska pracy (jeśli są przeprowadzane), instrukcje przeciwpożarowe, itp. Dokumenty te są niezbędne do omówienia zagrożeń i środków zapobiegawczych na stanowisku pracy uczestnika przez wykładowcę podczas szkolenia. Należy przesłać je na adres biuro@bhp-protex.pl wraz z numerem zamówienia. Brak przesłanych dokumentów będzie traktowany jako brak prowadzenia wspomnianej dokumentacji, co skutkować będzie przekazaniem przez wykładowcę ogólnych przepisów prawa pracy oraz zasad BHP obowiązujących na stanowisku pracy uczestnika szkolenia.

3.4.1 W przypadku szkoleń na stanowiskach robotniczych pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu zobowiązana jest przekazać informacje dotyczące   stanowiska pracy wraz z opisem  wykonywanych czynności na e-mail biuro@bhp-protex.pl.

3.5 Kupujący w celu przypisania uczestnika do licencji zobowiązany jest w formularzu ,,Zarządzaj pracownikami” do podania następujących danych uczestnika: imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres e-mail. Po wprowadzaniu niezbędnych danych i ich zatwierdzeniu uczestnik otrzymuje dostęp do szkolenia.

3.6 Uczestnicy (pracownicy kupującego) Kupującego objęci szkoleniem, otrzymują na podany adres e-mail link do platformy szkoleniowej wraz z loginem i hasłem do logowania. Każdy z pracowników zobowiązany jest do zmiany otrzymanego hasła w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania linku. Link jest aktywny i ważny bezterminowo.

3.7 Jeden link dostępowy przysługuje jednemu pracownikowi, dla którego został wygenerowany. Nie ma możliwości korzystania z jednego linku dostępowego przez kilku uczestników (pracowników) Kupującego.

3.8 Kupujący będący pracodawcą lub przedstawicielem pracodawcy, wraz z wypełnieniem formularza zakupu szkolenia online oświadcza, że poinformował pracowników o tym, że ich dane osobowe zostały przekazane Usługodawcy celem umożliwienia im odbycia szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ itp.. 

3.9 Do odbycia szkolenia w formie online w Serwisie Sprzedającego niezbędne jest posiadanie przez system operacyjny osoby odbywającej szkolenie programu Google Chrome w wersji 32 lub nowszej.

3.10 Po zalogowaniu do platformy szkoleniowej pracownik Kupującego ma nieograniczony czasowo dostęp do modułów szkoleniowych Po przejściu wszystkich modułów szkolenia pracownik Kupującego ma możliwość podejścia do egzaminu, na podstawie którego sprawdzana jest jego wiedza z zakresu przeprowadzonego szkolenia. 

3.11 Egzamin ma charakter testu jednokrotnego wyboru. Wymogiem pozytywnego ukończenia egzaminu, będącego podstawą wystawienia zaświadczenia o pozytywnym zdaniu egzaminu, jest uzyskanie co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi. 

3.12 W przypadku, w którym osoba odbywająca egzamin, nie uzyska minimalnej liczby punktów, może podejść do egzaminu jeszcze raz. 

3.13 Liczba podejść do egzaminu jest nieograniczona. 

3.14 Każde szkolenie kończy się wystawieniem jednego zaświadczenia dla pracownika, dla którego został wykupiony dostęp do platformy szkoleniowej.

3.15 Po pozytywnym zakończeniu egzaminu, Kupujący otrzymuje zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu egzaminu przez pracownika zdającego egzamin.

3.16 Zaświadczenie wydawane jest w formie elektronicznej bezpłatnie.

3.17 Na życzenie Klienta jest możliwość wydania zaświadczenia w wersji papierowej. Koszt wydania zgodnie z obowiązującym cennikiem: https://platforma.bhp-protex.pl/produkt/zaswiadczenie-w-wersji-papierowej/

3.18 W celu zamówienia zaświadczenia w wersji papierowej należy:

 1. Zakupić odpowiednią ilość certyfikatów które mamy przesłać w formie papierowej.

2. Przesłać na e-mail biuro@bhp-protex.pl:

–  wygenerowane certyfikaty uzyskane po ukończeniu szkolenia,

– dane firmy zamawiającej certyfikaty,

– dane do wysyłki certyfikatów.

Certyfikaty zostaną wysłane do Państwa w ciągu 7 dni, licząc od dnia przekazani niezbędnych danych za pomocą Poczty Polskiej, listem poleconym lub przesyłką kurierską na wskazany przez Państwa adres. 

3.19 W przypadku problemów technicznych z platformą szkoleniową, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem e-maila biuro@bhp-protex.pl.

4. Wzory dokumentów

4.1 W przypadku zakupu wzorów dokumentów- po prawidłowym wypełnieniu formularza i dokonaniu płatności, Kupujący otrzyma na podany przez siebie adres e-mail zakupione wzory dokumentów w formie PDF oraz Word  nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

4.2 Do otwarcia plików niezbędne jest posiadanie przez system operacyjny Kupującego programu Adobe Acrobat Reader

4.3 W przypadku problemów technicznych z otwarciem pliku, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem za pośrednictwem e-maila biuro@bhp-protex.pl.

4.4 W przypadku kiedy podane dane w formularzu będą niepełne i nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia tych danych.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR

5.1.  Ceny podane na stronie są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

5.2. Cena podawana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

5.3. Sprzedawca zapewnia Kupującym płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl.

5.4. Kupujący, którzy chcą otrzymać fakturę z odroczonym terminem płatności, powinni skontaktować się z Kupującym za pośrednictwem formularza kontaktowego, celem ustalenia szczegółów zakupu. 

6. FAKTURY PRZESYŁANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

6.1. Sprzedawca /Usługodawca  PROTEX ppoz i bhp.pl wystawia  na rzecz Klienta faktury wyłącznie w formie elektronicznej na warunkach wskazanych poniżej.

6.2. Wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej następuje przy spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

6.3. Faktury przesyłane w formie elektronicznej są przechowywane przez PROTEX ppoz i bhp.pl w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

6.4. Klient odpowiedzialny jest po swojej stronie za pobieranie, przechowywanie pobranych dokumentów oraz za sposób udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych w formie elektronicznej.

6.5. Faktury przesyłane w formie elektronicznej wystawiane są w formacie PDF.

6.6. Faktury przesyłane w formie elektronicznej to: faktura, faktura korygująca, faktura proforma, faktura zaliczkowa, faktura korygująca zaliczkę, duplikat faktury, duplikat faktury korygującej, duplikat faktury zaliczkowej, duplikat faktury korygującej zaliczkę.


6.7. Przesłanie faktur w formie elektronicznej polega na wysłaniu do Klienta wiadomość e-mail wraz z załączoną fakturą przez Klienta.


6.8. Wszystkie faktury Klienta dostępne są na stronie platforma.bhp-protex.pl. w zakładce moje konto, następnie wejść w wybrane zamówienie.

6.9. Za moment doręczenia Klientowi faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej uznaje się datę dotarcia wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4.7. lub faktury w formacie PDF na serwer odbiorcy dla adresu e-mail podanego przez Klienta.

7. FORMA DOSTAWY

7.1. Zamówione Towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy spedycyjnej (DPD), z wyłączenie produktów w formie elektronicznej. Usługa przewozowa stanowi świadczenie odrębne od dostawy Towaru.

7.2. Firma spedycyjna DPD działa w oparciu o własne regulaminy. Celem zapoznania się z regulaminami spedytora prosimy o bezpośredni kontakt z DPD.

7.3. Dla zamówień złożonych do godz. 13.00 i dla których nie ma żadnych przeszkód celem realizacji zamówienia, Towary zostaną dostarczone następnego dnia roboczego. Jeśli ten termin ulegnie wydłużeniu, nastąpi to z przyczyn niezależnych od PROTEX ppoz i bhp.pl. W sprawach terminowości dostawy przesyłek Klient powinien kontaktować się z lokalnym oddziałem firmy spedycyjnej (DPD).

7.4. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku nagłych wahań koniunktury (np.: nagły wzrost zamówień) uniemożliwiający wysyłkę Towaru w dniu złożenia zamówienia.

7.5. PROTEX ppoz i bhp.pl  nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta powstałe w wyniku realizacji zamówienia w terminie późniejszym niż następnego dnia roboczego.

7.6. Zamówienia złożone po 13:00 będą traktowane tak jakby wpłynęły następnego dnia.

7.7. Za dzień roboczy uważa się czas od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych – ustawowo uznanych za wolne od pracy.

7.8. Z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi (spedytorowi) następuje dostawa Towaru, a na nabywcę przechodzi prawo do dysponowania Towarem jak właściciel oraz ryzyko jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

8. ZWROT TOWARU

8.1. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone na co Klient wyraża zgodę przez akceptację Regulaminu (art. 558 § 1 kc).

8.2. Niezależnie od wyłączenia uprawnień z tytułu rękojmi na zakupione Towary, możliwe jest dokonanie zwrotu zakupionego Towaru (możliwość zwrotu nie dotyczy Towarów posiadających na stronie internetowej status „Realizacja z magazynu producenta” lub “Produkt dostępny do wyczerpania stanu magazynowego”, a także innych Towarów, jeśli wyraźnie zawarto to w opisie danego Towaru), za zgodą PROTEX ppoz i bhp, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania lub odebrania Towaru, na warunkach podanych poniżej:

8.3. Odesłany Towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Klient.

8.4. Po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego Towaru PROTEX w ciągu 14 dni roboczych wystawi fakturę korygującą oraz fakturę na Koszty Logistyczne związane z przyjęciem towaru na magazyn zgodnie z pkt. 6.6.1. Protex ppoz i bhp.pl zastrzega możliwość skompensowania Kosztów Logistycznych, o czym klient zostanie poinformowany.


8.5. Protex ppoz i bhp.pl nie przyjmuje od Klientów przesyłek (zwrotów) bez wcześniejszego uzgodnienia. Zgłoszenie zwrotu towaru klient przesyła w wiadomości na adres: biuro@bhp-protex.pl zawierającej prawidłowo wypełniony formularz zwrotu

Formularz zwrotu: https://bhp-protex.pl/regulamin-i-formularz-zwrotow/

Po rozpaczaniu Państwa formularza zwrotu, otrzymacie Państwo wiadomość e-mail z adresem do wysyłki zwrotu. 

Towar należy zwrócić na wskazany adres w przeciągu 5 dni od zaakceptowania zgłoszenia, w innym wypadku zgłoszenie będzie rozpatrywane ponownie.

8.6. Towar, który nosi znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi.

8.7. W przypadku, gdy Klient nie odbierze wysłanego Towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego Towaru do sprzedawcy.

8.8. PROTEX ppoz i bhp.pl wyraża zgodę na zwrot zakupionego Towaru, z zachowaniem warunków określonych w pkt od 8.2 do pkt 8.6, jeśli prośbę Klienta uzna za uzasadnioną. W takim przypadku cena podlegająca zwrotowi na rzecz Klienta podlega zmniejszeniu o obciążające Klienta koszty obsługi:


8.8.1. W przypadku zwrotu w okresie od 0 do 14 dni od daty zakupu o 5 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 PLN plus 5 PLN za każdą zwracaną pozycję z dokumentu sprzedaży.

Protex ppoz i bhp.pl może pomniejszyć koszty obsługi zwrotu Towaru o przyznany Klientowi rabat.

9. Reklamacje

9.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne Towarów zamówionych poprzez serwis, czy też wnioski o zwrot Towaru należy składać przez adres mailowy biuro@bhp-protex.pl i tylko zgłoszenia złożone w ten sposób będą rozpatrywane przez PROTEX ppoz i bhp.pl.

9.2.  Protex ppoz i bhp.pl nie przyjmuje od Klientów przesyłek (reklamacji) bez wcześniejszego uzgodnienia. Zgłoszenie reklamacji towaru klient przesyła w wiadomości na adres: biuro@bhp-protex.pl zawierającej prawidłowo wypełniony formularz reklamacji.

Formularz reklamacji: https://bhp-protex.pl/formularz-zwrotow-i-reklamacji/

Po rozpaczaniu Państwa formularza reklamacji, otrzymacie Państwo wiadomość e-mail z informacją o dalszych krokach postępowania. 


9.3. W przypadku, gdy konieczne będą oględziny reklamowanego Towaru, Klient przesyła go na własny koszt.

9.4. Odpowiedzialność Protex ppoz i bhp.pl obejmuje jedynie zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, wszystkie inne okoliczności, w tym nieprawidłowe użycie, eksploatacja, zużycie lub nieprawidłowa konserwacja Towaru (co podlega samodzielnej ocenie ze strony Protex ppoz i bhp.pl), nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności Protex ppoz i bhp.pl, w tym podstawy reklamacji zakupionych Towarów. Protex rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu, ze względu na sposób komunikacji ze strony Klienta oraz inne okoliczności niezależne od Protex ppoz i bhp.pl, a które mogą bezpośrednio wpływać na długość rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego.

9.5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, producent może zaproponować, nieodpłatna naprawę, wymianę towaru na nowy wolny od wad, zwrot zapłaty, obniżkę ceny lub rabat w innej formie.

10. ODBIERAJĄC TOWAR PAMIĘTAJ

10.1. Przy odbiorze Towaru od przedstawiciela firmy spedycyjnej należy sprawdzić prawidłowość przesyłki pod względem asortymentu i ilości Towaru. W razie stwierdzenia niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą, Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu rozbieżności z przedstawicielem firmy spedycyjnej. Klient powinien w terminie 2 dni poinformować Protex ppoz i bhp.pl o stwierdzeniu niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą oraz w terminie 5 dni przesłać do Protex protokół rozbieżności. Powyższe terminy liczone są od dnia odbioru przesyłki.

10.2. Protex nie odpowiada za braki oraz wszelkie wady Towaru stwierdzone bez udziału przedstawiciela firmy spedycyjnej.

11. PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

11.1. Treści i grafiki umieszczone w Serwisie, a także udostępnione Klientom (szkolenia online, wzory dokumentów) są chronione prawami autorskimi i mogą być własnością intelektualną Usługodawcy. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez zgody Usługodawcy. 

11.2. Wszystkie wymienione Produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami Produktowymi Usługodawcy.

11.3. Wykorzystanie przez Użytkownika treści umieszczonych w Serwisie bez ówczesnej i dokumentowej zgody Usługodawcy, może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilnoprawną i karną za naruszenie praw własności intelektualnej. Zabronione jest w szczególności udostępnianie Produktów osobom nieupoważnionym, kopiowanie udostępnionych Produktów i rozpowszechnianie ich osobom trzecim, szczególnie w celach zarobkowych. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z Produktów (szkoleń online i wzorów dokumentów).

11.4. Zabronione jest w szczególności udostępnianie Produktów osobom nieupoważnionym, kopiowanie udostępnionych Produktów i rozpowszechnianie ich osobom trzecim, szczególnie w celach zarobkowych.

11.5. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z Produktów (szkoleń online i wzorów dokumentów).

11.6. Klient w ramach zawartej umowy upoważniony jest do korzystania z Produktów jedynie na potrzeby własne i swojego zakładu pracy, na następujących polach eksploatacji:

 • korzystanie z zapisu techniką cyfrową w udostępnionym w Serwisie panelu Konta Klienta,
 • wydruku na potrzeby własne i zakładu pracy- w formie PDF,
 • zapisu metodą cyfrową na potrzeby własne i zakładu pracy na własnym twardym dysku.

11.7. Licencja, o której mowa w  pkt. 11.5. jest nieograniczona czasowo w przypadku wzorów dokumentów oraz 12 miesięcy od dnia zakupu  w przypadku szkoleń online. Wynagrodzenie za Produkt obejmuje swoim zakresem udzieloną licencję.

12. SZANUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu www.bhp-protex.pl

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Każdy kto korzysta z Serwisu pozostaje anonimowy aż do czasu, w którym zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość. Administrator danych przetwarza dane osobowe między innymi na podstawie zgody, gdzie jako zgodę należy rozumieć również zaznaczenie odpowiedniego okienka lub każde inne zachowanie, które jasno wskazuję na akceptację zaproponowanego przetwarzania. 

Serwis i usługi Administratora nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18. roku życia ani do nich skierowane.

Jeżeli nie akceptujesz treści niniejszej Polityki niezwłocznie zaprzestań korzystania z Serwisu.

12.1. Definicje

Serwis– strona internetowa www.BHP-Prtex.pl;

Administrator– Maciej Białkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PROTEX PPOŻ I BHP.PL Maciej Białkowski, ul. Wileńska nr 31 A 2, 26, 56-400 Oleśnica, NIP: 9111838225, e-mail: biuro@bhp-protex.pl, nr tel. 730 302 220;

RODO– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Dane osobowe (lub „dane”) – rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych  („PUODO”) – rozumie się przez to organ ochrony danych osobowych;

Osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania – jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

Przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;

12.1.1 Kto jest Administratorem moich danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Maciej Białkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PROTEX PPOŻ I BHP.PL Maciej Białkowski, ul. Wileńska nr 31 A 2, 26, 56-400 Oleśnica, NIP: 9111838225.

W sprawie swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: biuro@bhp-protex.pl lub numerem telefonu: 730 302 220.

12.3. Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych są zależne od rodzaju Usług, z których Państwo korzystacie:

UsługaPodstawa PrawnaCel przetwarzaniaOkres przechowywania danych
Rejestracja Konta KlientaArt. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na założeniu i utrzymaniu Konta w Serwisie a także celem umożliwienia skorzystania z platformy szkoleniowej.Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną celem umożliwienia Państwu założenia Konta w Serwisie a także korzystania z platformy szkoleniowej.Dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu trwałej likwidacji konta Użytkownika.
Sprzedaż ProduktówArt. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. wykonanie obowiązku prawnego) w zw. z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.Realizacja umowy sprzedaży tj. przyjęcie zamówienia, realizacja zamówienia, rozpatrywanie reklamacji.Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży, tj. 6 lat od dnia zawarcia umowy.
Odpowiedzi na reklamacjeArt. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego z Kodeksu Cywilnego (uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi) oraz realizacji przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.Rozpatrywanie reklamacji Konsumentów.Po rozpatrzeniu zapytania lub reklamacji przechowujemy dane przez okres nieprzekraczający dwóch lat, chyba że charakter zapytania wymaga dłuższego okresu przechowywania danych.
Wystawianie fakturArt. 6 ust 1 lit. c RODO tj. wykonanie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego, m.in. w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej.Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowegoPo wystawieniu Państwu faktury będziemy przetwarzać te dane przez okres 6 lat (dokumentacja księgowa)
Kontakt mailowy i formularz kontaktowyArt. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu polegającego na utrzymaniu kontaktu z potencjalnym klientem oraz udzielania odpowiedzi na zadane pytania.Rozpatrzenie zapytania oraz odpowiedź.Dane będą przetwarzane przez okres 2 lat.
Kontakt telefoniczny oraz kontakt za pośrednictwem komunikatorówArt. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu polegającego na utrzymaniu kontaktu z potencjalnym klientem oraz udzielania odpowiedzi na zadane pytania.Rozpatrzenie zapytania oraz odpowiedź.Dane będą przetwarzane przez okres 2 lat.
Marketing bezpośredni polegający na przypomnieniu Klientom o upływie terminu ważności okresowych szkoleń BHP i PPOŻ  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes, polegający na kierowaniu do Klientów marketingu bezpośredniego za uprzednią zgodą Użytkownika, na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.Przesyłanie informacji mailowych o zbliżającym się upływie ważności okresowych szkoleń BHP i PPOŻ.Będziemy wysyłać informacje handlowe do czasu złożenia rezygnacji z jego otrzymywania. W każdym mailu wysyłanym w ramach niniejszego procesu, zawarty jest link, za pomocą którego mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas tej informacji.
Przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonych profili w mediach społecznościowych (Facebook)Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu profili społecznościowychObsługa mediów społecznościowych, kontakt z klientamiDo czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Okresy wskazane w powyżej tabeli liczone są od końca roku, w którym Administrator rozpoczął proces przetwarzania danych w celu ułatwienia technicznego przy procesie kontrolowania tych okresów. Po tym czasie dane osobowe zostają trwale zniszczone lub usunięte, chyba że obowiązek ich dalszego przechowywania będzie wynikał z obowiązujących przepisów.

12.4. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • firmy świadczące usługi hostingowo- serwerowe zapewniające m.in. utrzymanie poczty elektronicznej i strony internetowej- JDM.PL Sp. z o.o. ul. Smolna 2/12, 62-095 Murowana Goślina.
 • firma zapewniająca obsługę księgową- Biuro Rachunkowe Sukces s.c. Iwona Wajerowska, Katarzyna Stypczyńska ul. Wojska Polskiego 12, 56-400 Oleśnica,
 • podmioty obsługujące płatności-Przelewy24- PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu,
 • firma przewozowa zajmująca się dostarczaniem korespondencji- Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, firma kurierska DPD Polska z siedzibą w Warszawie
 • Google LLC– korzystamy z narzędzia Google Ads do pozycjonowania naszego serwisu w wyszukiwarce Google w związku z czym serwis Google może zbiera dane Użytkowników w zakresie określonym regulacjami tego Serwisu.
 • Facebook, Inc.  – korzystamy z wtyczek społecznościowych przekierowujących Użytkownika na serwis Facebook, w związku z czym serwis Facebook może zbierać dane Użytkowników w zakresie określonym regulacjami tych serwisów,
 • firma zajmująca się obsługą domeny poczty elektronicznej- Webd,pl Globtel Internet Szymon Hersztek, Gdansk, Poland
 • firma zajmująca się techniczną obsługą Serwisu: LEKTOR Travel sp. z o.o., ul. Oławska 25, 50-123 Wrocław

Wszystkie zewnętrzne podmioty mogą korzystać z Państwa danych wyłącznie w celu realizacji danej usługi. Wszystkie osoby mające dostęp do Państwa danych muszą przetwarzać je z ostrożnością i przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w celach komercyjnych oraz nie sprzedajemy Państwa danych innym firmom.

Serwis może przekazać dane osobowe uprawnionym władzom, organom podatkowym i/lub organom ścigania, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

12.5. Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora:
 2. dostępu do swoich danych osobowych– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do otrzymania informacji czy i jakie informacje na jego temat przetwarza Administrator a także do uzyskania bezpłatnej kopii danych,
 3. sprostowania danych– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do żądania sprostowania swoich danych lub ich uzupełnienia,
 4. ograniczenia przetwarzania– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych dla określonych zgodą celów. Zgoda nie działa wstecz co oznacza, że przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostaje legalne. Uwaga! Powyższe uprawnienie dotyczy jedynie przetwarzania danych, którego podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika.
 6. wniesienia sprzeciwu– każda osoba, korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora,
 7. przenoszenia danych– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła żądać przeniesienia jego danych w formacie pdf do wskazanego Administratora.
 8. Poza uprawnieniami wskazanymi powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą formularza na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/153.
 9. Z uprawnień określonych w pkt. 1 można skorzystać kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w zakładce „Kontakt”. Administrator zrealizuje uprawnienia poprzez kontakt na adres mailowy Administratora maksymalnie w terminie 30 dni od otrzymania żądania. Jeżeli z uwagi na szczególny charakter bądź zawiłość sprawy nie będzie to możliwe w terminie 30-dniowym, wówczas Administrator zrealizuje je w ciągu kolejnego miesiąca a o przedłużeniu terminu poinformuje niezwłocznie uprawnionego.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo podania określonych, znanych nam informacji. Przez zastosowanie takiego procesu możemy zweryfikować, czy faktycznie chodzi o osobę, której dane dotyczą.
 11. Administrator ma prawo odmówić realizacji wskazanych powyżej uprawnień jedynie w przypadku kiedy będzie to zgodne z prawem i ze względu na podstawy nadrzędne wobec interesów uprawnionego. Administrator każdorazowo poinformuje uprawnionego o przyczynach odmowy realizacji żądania.
 1. Pliki cookies
 1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 • Administrator może stosować następujące rodzaje plików cookies:
 • cookies sesyjne– są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia.
 • cookies trwałe–  są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia.
 • funkcjonalne pliki cookies– pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,  zabezpieczenia funkcjonowania strony,
 • własne pliki cookies- zamieszczane przez Serwis oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Administratora.
 • Pliki Cookies są gromadzone są w celach poprawy funkcjonalności strony.
 • W plikach cookies nie są przechowywane żadne informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Podstawą wykorzystywania plików cookies jest uzasadniony interes prawny Administratora.
 • W serwisie umieszczone są wtyczki społecznościowe Facebook’a oraz Google’a.  Podczas skorzystania z wtyczki przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami tych serwisów. Oznacza to, że może dojść do instalacji plików cookies tych serwisów. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z regulacjami prawnymi obowiązującymi w tych serwisach.
 • Powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE standardów dotyczących ochrony danych osobowych. Korzystanie przez Serwis z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych pozostaje zgodne z prawem.
 • Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
 • Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 • Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 • Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 • Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:
Nazwa przeglądarkiLink:
Chrome  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Firefox  https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Operahttp://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
Safari (iOS)  https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Safari (macOS)  https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL&viewlocale=pl_PL
 1. . Wtyczki mediów społecznościowych
 1. Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, za które właściciel Serwisu nie odpowiada. Nie mamy wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z usług oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administracją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
 2. Administrator umieszcza na stronach swojego Serwisu wtyczki powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest przycisk odwołujący się do serwisu Facebook. Używając tych wtyczek Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook. Z polityką tą można zapoznać się pod linkiem: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
  1.  Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Administrator robi wszystko aby Państwa dane były bezpieczne. W tym celu wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

Systemy informatyczne, z których korzysta Administrator posiadają odpowiednie zabezpieczenia, które gwarantują poufność i integralność przetwarzanych danych osobowych.

 1. Gdzie mogę zgłosić zastrzeżenia/ uwagi do co przetwarzania danych osobowych?
 2. za pośrednictwem e-maila: biuro@bhp-protex.pl

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator może okresowo aktualizować Politykę, publikując nowe wersje w Serwisie. O zmianach niniejszej Polityki prywatności Administrator powiadamia Użytkowników mailowo na 7 dni przed wprowadzeniem zmian (dotyczy wyłącznie osób posiadających Konto w Serwisie) lub poprzez umieszczenie komunikatu o zmianie w Serwisie. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności wchodzą z życiem z upływem 7 dni od dnia powiadomienia zarejestrowanych Użytkowników.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. PROTEX ppoz i bhp.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów ze sprzedaży.


13.2. Złożenie zamówienia oznacza po stronie Klienta złożenie oferty zawarcia umowy nabycia Towarów objętych zamówieniem – zakupu, sprzedaż jest objęta dokumentami VAT. W przypadku anulowania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy nabycia Towarów. Zamówienia składane tego samego dnia traktowane są łącznie, choć mogą być zrealizowane na różnych dokumentach sprzedaży i zostać wysłane do Klienta w różnych odstępach czasowych.

13.3. Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie internetowym mogą odbiegać nieznacznie swoim wyglądem i kolorem od oryginału.


13.4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień.

13.5. PROTEX ppoz i bhp.pl zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w każdym czasie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym bezpośrednio przed złożeniem każdego zamówienia i jest związany jego postanowieniami.

13.6. PROTEX ppoz i bhp.pl  nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem żadnego Serwisu, a także za szkody powstałe w wyniku wykorzystania zawartych w nich informacji i danych.

13.7. PROTEX ppoz i bhp.pl  nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem Towarów.

13.8. Wszelkie informacje o Towarach umieszczone na stronie Serwisu, w tym cennik, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) a nie są ofertą.13.9. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnianie następujących wymagań technicznych:

13.9.1. Dostęp do sieci Internet poprzez łącze internetowe o przepustowości minimalniej 5 MBit/s dla pobierania informacji i 0.5MBit/s dla wysyłania informacji.

13.9.2. System operacyjny umożliwiający uruchomienie oprogramowania wymienionego w pkt. 14.23.3.

13.9.3. Oprogramowanie:

 • do korzystania z głównych funkcji Serwisu: przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Vivaldi lub inna kompatybilna w najnowszej udostępnionej przez wydawcę wersji, umożliwiająca korzystanie z plików cookies, Java Script, i SSL.
 • do otwierania dokumentów tekstowych publikowanych w ramach serwisu: Adobe Acrobat Reader lub inne równoważne oprogramowanie umożliwiające przeglądanie plików w formacie PDF, Word do przeglądania dokumentów.

13.9.4. Sterowanie za pomocą urządzenie wejściowego umożliwiającego wpisywanie tekstów oraz interakcję z elementami serwisu (przewijanie, aktywowanie)

13.9.5. Urządzenie wyjściowe umożliwiające wyświetlanie obrazu. Zalecane parametry urządzenia wyjściowego:

 • Rozdzielczość: dla serwisu desktopowego: 1366x768px, dla serwisu mobilnego 360x640px,
 • Reprodukcja barw: możliwość wyświetlania obrazów RGB true-color (minimum 8 bitów na kanał koloru – zdolność reprodukcji 16,7M barw).

13.9.6. Zalecane jest podczas korzystania ze Strony internetowej posiadanie aktualnego oprogramowania antywirusowego.

13.10.PROTEX ppoz i bhp.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w związku z niespełnianiem przez jakiegokolwiek użytkownika Serwisu wymagań technicznych wskazanych powyżej.

13.11. Umowa o świadczenie usług cyfrowych oraz o udostępnienie treści cyfrowych Serwisu zawierana jest w chwili uzyskania przez jakiegokolwiek użytkownika dostępu do wybranej strony internetowej wchodzącej w skład Serwisu, co może mieć miejsce m.in. poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego i uzyskanie dostępu do treści strony internetowej lub poprzez skorzystanie przez użytkownika z przekierowania na stronę internetową wchodzącą w skład Serwisu i uzyskanie dostępu do treści strony internetowej. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wyjścia przez użytkownika ze strony Serwisu lub z chwilą zlikwidowania indywidualnego konta użytkownika, w razie jego założenia przez użytkownika na stronie Serwisu, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. W razie założenia indywidualnego konta, umowa trwa przez cały okres posiadania konta. Zawieranie i rozwiązywanie umów sprzedaży z Klientami dokonywane jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz zasadach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

13.12. Wszelkie uwagi dotyczące pracy serwisu www prosimy kierować na adres firmy Protex ppoz i bhp.pl oraz na adres e-mailowy: biuro@bhp-protex.pl. Na zgłoszenia odpowiemy w terminie do 14 dni.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu spowodowanego w szczególności koniecznością naprawy systemu.13.14. Aktualna treść Regulaminu może zostać pobrana w formacie PDF umożliwiającym utrwalenie na urządzeniu pod adresem: https://bhp-protex.pl/regulamin/

Wybierz kategorię produktu